Zwroty i reklamacje

Przedmiot świadczenia:

Przedmiotem świadczenia są nowe (nieużywane) towary (wyroby biżuteryjne) dostępne na stronie sklepu internetowego działającego w domenie www.francow.com

Szczegółowe właściwości poszczególnych towarów (w tym ich rodzaj oraz cena) są uwidocznione/wyszczególniane w trakcie procesu zakupowego realizowanego przez klienta.

 

Obowiązek dostarczenia towarów bez wad:

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad.

 

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę:

Spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz klienta następuje jednorazowo poprzez dostarczenie (w szczególności przesłanie) zamówionej przez niego rzeczy na adres wskazany przez klienta przy dokonywaniu zamówienia. W tej sytuacji, miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce (adres) wskazany przez klienta w formularzu zamówienia.

 

1.     REKLAMACJA PRODUKTU:

 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

 

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 

- pisemnie na adres: ul. Duża Góra 32G/6, 30-857 Kraków

 

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@francow.com

 

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Duża Góra 32G/6, 30-857 Kraków

 

2.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 

- pisemnie na adres: ul. Duża Góra 32G/6, 30-857 Kraków

 

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@francow.com

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy jest na stronie Sklepu Internetowego w załączniku Formularz Odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

-dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 

-dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Duża Góra 32G/6, 30-857 Kraków

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 

-Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl